Выполним
каждый заказ

Любая удобная
форма оплаты

Бонусы
за заказ

Сall-центр
24/7/365

Без наценок
и переплат

Пакетное
предложение

Условия

Корпоративным Частным

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг консьєрж сервісу

Цей Договір включає всі суттєві умови організації надання послуг та є публічним договором – офертою (пропозицією) Товариства з обмеженою відповідальністю “ДІДЖИТАЛ АРТ” (01021 м. Київ, вул. Грушевського, буд. 28/2, нежиле приміщення №43, ідентифікаційний код 38937667, платник єдиного податку за ставкою 5%), в особі Директора Гоменюк Ольга Володимірівна, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі –Виконавець”, з

Громадянином, дані якого зазначаються у Заяві Клієнта, іменований надалі “Клієнт”, з другого боку, а разом іменовані Сторони, повністю розуміючи значення своїх дій та усвідомлюючи правові наслідки укладення цього Договору, уклали цей публічний Договір Виконавця шляхом його акцептування Клієнтом про нижченаведене:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

«Консьєрж-Сервіс» - ресурс, що надається Клієнту для отримання інформаційно-довідкових, сервісних та консультаційних послуг з Сервісному номеру (далі-Послуга). Послуга надається ТОВ «ДІДЖИТАЛ-АРТ», який є власником ресурсу «Консьєрж сервіс».

«Сервісний номер» - телефонний(і) номер(и), наданий(і) Клієнту для отримання Послуг.
«Пакет послуг» - перелік послуг, доступ до яких забезпечується Клієнту по Сервісному номеру.
«Абонентська плата» - оплачувана Клієнтом вартість послуг відповідно до Тарифів на пакети послуг.
«Заява Клієнта» - заява (форма), що визначає пакет послуг, прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, місце проживання та іншу інформацію про Клієнта.

«Послуги інформаційно-консультаційного характеру» – це інформаційні, консалтингові, юридичні, консультаційні послуги, що мають на меті надання Клієнту інформації, запит на отримання якої був наданий Клієнтом, та порядок використання якої визначається ним власноручно.

«Послуги не інформаційно-консультаційного характеру» - це послуги з надання Клієнту інформації, що містить контактні дані про партнерів Виконавця, характер їхніх послуг або характеристика товарів, що мають на меті забезпечення Клієнта можливістю скористатися послугами Партнерів Виконавця або придбати у них товари.

«Договір» - цей Договір, який є публічним договором-офертою на надання послуг “Конс’єрж сервісу” Клієнтам згідно обраних Пакетів послуг.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.На умовах цього Договору Клієнт доручає та зобов’язується оплатити послуги Виконавця, а Виконавець зобов’язується надавати інформаційно-консультаційні та інші послуги в рамках обраного пакету послуг “консьєрж сервісу”.

1.2.За цим Договором Клієнт обирає один з наступних пакетів послуг “консьєрж сервісу”, що включають нижчезазначене:

Пакет послуг Gold Platinum All inclusive
Час обслуговування з 9 до 21 Цілодобово Цілодобово
Доставка: квітів, страв із ресторанів, продуктів із супермаркета, квитків і інших товарів Так Так Так
Виклик таксі або драйвера, евакуатор, підвіз пального Так Так Так
Підбір персоналу: няня, гувернантка, особистий водій Ні Так Так
Бронювання автомобілів за кордоном Ні Ні Так
Бронювання готелів по всьому світові Так Так Так
Інформаційно-консультаційні послуги 10 30 50
Розповсюдження дії карти на всіх членів сім'ї Ні Так Так
Viber, Telegram та WhatsApp з 9 до 21 Так Так Так
Travel SIM Ні Так Так
Візова підтримка Так Так Так
Підбір індивідуального туру Так Так Так
Супровід на німецькій мові за умови придбання туру в Австрію за допомогою Консьєрж Сервіс Ні Ні Так
Квитки на заходи по всьому світу Так Так Так
Організація медичного обслуговування Так Так Так
Ведення мильних карт при придбанні квитків Ні Ні Так
Он-лайн реєстрація на рейс за умови придбання квитків за допомогою Консьєрж Сервіс Ні Так Так
Персональний асистент * Ні Ні Так
Організація авіаперельотів бізнес-класу Ні Так Так
Організація придбання нерухомості по всьому світу Ні Так Так
Бізнес і інвестиції у всіх куточках світу Ні Ні Так
Доставка товарів з іноземних сайтів Ні Так Так
Освіта за кордоном - підбір навчальних закладів Ні Так Так
Замовлення "Придбання товару" - заставна сума (грн) до 500 до 2400 до 3000
Вартість 600 800 3400

2.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

2.1.Права та обовязки Виконавця:

2.1.1.Виконавець надає послуги Клієнту в рамках обраного пакету послуг “консьєрж cервісу”, які можуть бути інформаційно-консультаційного характеру, або не інформаційно-консультаційного характеру, але в будь-якому разі в межах пакету, зазначеного в Заяві Клієнта.

2.1.2.Виконавець має право вести аудіозапис телефонної розмови з Клієнтом з метою підтвердження досягнутих домовленостей та удосконалення якості послуг, що надаються.

2.1.3.Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі порушення Клієнтом п. 2.2.2 цього Договору.

2.2.Права та обовязки Клієнта:

2.2.1.Перед замовленням і використанням послуг “консьєрж сервісу” Клієнт зобов’язаний ознайомитися з пакетами послуг та тарифами на пакети, з умовами цього Договору та Договору на купівлю-продаж послуг (товарів) через інтернет-магазин, розміщеному на сторінці сайту http://concierge.ua/page/usloviya.

2.2.2.Клієнт має право отримувати послуги “консьєрж сервісу” в рамках пакету послуг.

2.2.3.Клієнт зобов’язаний сплатити вартість обраного пакету послуг “консьєрж сервісу” у строк, що не перевищує 10 (десять) робочих днів з моменту підписання цього Договору.

2.2.4.Клієнт зобов’язується не розголошувати конфіденційну інформацію, пов’язану з укладенням та предметом цього Договору.

2.2.5.Клієнт має право змінити пакет послуг “консьєрж сервісу” шляхом укладення додаткової угоди з Виконавцем.

2.2.6.Клієнт має право отримувати безоплатну інформацію про зміст, якість, вартість та порядок надання послуг, а також знайомитися з цією інформацією на сайті Виконавця www.concierge.ua.

3.РОЗРАХУНКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар або надати Послугу безпосередньо, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар або Послугу на умовах цього Договору. Текст договору – оферти (далі – Договір) розміщений за адресою: www.concierge.ua.

3.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається факт оплати Покупцем замовлення (надходження на вказаний Покупцем рахунок коштів за Товар або Послугу). Здійснюючи придбання Товарів, Робіт, Послуг за допомогою сайту www.concierge.ua Покупець підтверджує, що він ознайомлений з цим Договором та його умовами.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1.У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.2.Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.3.Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.

4.4.Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.5.Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

4.6.Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

4.7.Виконавець не несе відповідальності за наслідки наданих Клієнту послуг, а у разі виявлення недоліків у якості наданих послуг чи реалізованих партнерами Виконавця товарів має право звернутися до них з вимогою усунення цих недоліків в рамках укладених з ними Договорів.

5.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1.Сторони згодилися, що у випадку виникнення обставин непереборної сили вони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків, згідно діючого Договору.

5.2.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, передбачених даним Договором, якщо воно сталося внаслідок форс-мажорних обставин.

5.3.Під форс-мажорними обставинами в даному Договорі варто розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, i яких не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха, а також акти нормативно-правового характеру органів державної влади чи місцевого самоврядування та інші обставини надзвичайного характеру.

5.4.Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за даним Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди, причини їх виникнення, характер, можливу тривалість та їх вплив на виконання зобов'язань за Договором не пізніше 10 (десяти) днів з моменту настання таких обставин.

5.5.Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом.

6.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1.Cторони зобов’язуються забезпечити дотримання конфіденційності даних та інформації, одержаної одна від одної при виконанні Договору, перед третіми особами, крім випадків, коли така передача є необхідною для виконання умов Договору, зокрема передача Виконавцем інформації Партнеру. Передача такої інформації третім особам, які не мають відношення до виконання сторонами умов цього Договору, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за погодженням з іншою стороною, незалежно від причин і дати припинення дії Договору.

6.2.У ході надання послуг Клієнт та Виконавець, час від часу, можуть спілкуватись за допомогою електронного зв’язку. Проте, не існує жодних гарантій того, що електронна передача інформації є безпечним засобом або що ця інформація не буде містити будь–яких помилок, а також що цю інформацію не буде перехоплено, зіпсовано, втрачено, зруйновано, отримано із запізненням або в неповному обсязі чи ще будь-яким чином пошкоджено та зроблено небезпечною для використання. Виконавець не несе перед Клієнтом відповідальності, яка виникає в результаті або у зв’язку з передачею Клієнту інформації за допомогою електронного зв’язку.

6.3.Виконавець має право надати інформацію згідно з вимогами Законів та інших законодавчих актів України відповідним державним органам тільки у встановленому законодавством порядку.

6.4.Відповідальність за конфіденційність залишається в силі на термін строку дії цього Договору.

7.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту здійснення Клієнтом акцепту (надходження оплати на рахунок Виконавця або оформлення Заяви Клієнта на сайті www.concierge.ua) і діє до повного виконання своїх обов’язків його сторонами за вийнятком його дострокового розірвання.

7.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН АБО ДОПОВНЕНЬ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Всі зміни або доповнення до цього Договору оформлюються в письмовій формі та підписуються обома Сторонами, при цьому відсканований (сфотографований) примірник таких змін або доповнень Виконавця та направлений на адресу Клієнта будь-якими засобами електронного зв’язку (e-mail, viber, skype, fax та інше) має силу оригіналу або шляхом розміщення у публічному доступі на сайті www.concierge.ua та їх акцептування Клієнтом шляхом підтвердження з їх змістом на сайті Виконавця.

8.2. Сторони мають право розірвати даний Договір за згодою сторін шляхом підписання Додаткової угоди, при цьому відсканований (сфотографований) примірник такої Додаткової угоди Виконавця та направлений на адресу Клієнта будь-якими засобами електронного зв’язку (e-mail, viber, skype, fax та інше) має силу оригіналу або шляхом розміщення у публічному доступі на сайті www.concierge.ua та їх акцептування Клієнтом шляхом підтвердження з їх змістом на сайті Виконавця.

8.3. Даний Договір може бути розірваний однією стороною в односторонньому порядку у разі порушення умов Договору іншою стороною, шляхом направлення їй письмового повідомлення у строк не менше 1 (одного) місяця до моменту розірвання.

9.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Сторони зобов'язуються завчасно повідомляти одна одну про зміну своїх реквізитів, зазначених нижче.

9.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.3. Укладаючи цей договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору/Угод до нього та ціною Тарифів на пакети послуг, затверджених Виконавцем та оприлюднених на сайті www.concierge.ua.

9.4. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті www.concierge.ua.

9.5. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Клієнтом при оформленні заяви.

9.6. Клієнт несе відповідальність за достовірність вказаної у Заяві клієнта інформації.

9.7. Оплата послуг “Консьєрж сервісу” згідно обраного тарифного пакету означає повну згоду Клієнта з умовами цього публічного Договору і є датою його акцептування – укладення між Виконавцем і Клієнтом.

9.8. Укладаючи цей Договір, на підставі ст. 10 Закону України “Про захист персональних даних”, Клієнт надає свою згоду на використання інформації про себе та свої персональні дані, зокрема з метою відправлення повідомлень Клієнту.

9.9. Власним акцептування цього Договору або реєстрацією на сайті www.concierge.ua (заповнення реєстраційної анкети) Клієнт добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Виконавця «Контрагенти» з наступною метою: дані, що стають відомі Виконавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину. Для цілей, передбачених цим пунктом, Виконавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, E-mail Клієнта, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

9.10. Клієнт дає Виконавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних, здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Виконавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Виконавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

9.11. Цей публічний Договір Виконавця складений українською мовою є укладеним шляхом його акцептування Клієнтом внаслідок надходження оплати на рахунок Виконавця або оформлення Заяви Клієнта на сайті www.concierge.ua, та має повну юридичну силу оригіналу.